Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

7431 f499 390
Reposted frombitner bitner viajanealicejones janealicejones
kyszz
7815 0da4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
kyszz
5199 d01a 390
Reposted fromweightless weightless viashakeme shakeme
kyszz
8893 9674 390
Reposted fromsilence89 silence89 viashakeme shakeme
0432 5d7f 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viashakeme shakeme
kyszz


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
kyszz
5772 3940 390
Disappointed Baba :/
Reposted fromcrazypolish crazypolish viafelicka felicka

September 21 2017

kyszz
6860 6b0a 390
Limestone Lakes, Canada. August 2017

September 20 2017

kyszz
5697 3f80 390
kyszz
5695 f1ce 390
kyszz
5692 16eb 390
kyszz
5673 2c02 390
kyszz
kyszz
6371 4bcf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
9516 739b 390
kyszz
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viatwice twice
0202 4816 390
Reposted frombrumous brumous viaosiaka osiaka

September 19 2017

kyszz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl