Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

kyszz
9765 1db0 390
Reposted from777727772 777727772 viakerosine kerosine
kyszz
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier viayouaresonaive youaresonaive
kyszz
Nie zostawia się tych, których się kocha, kiedy jest ciężko. Właśnie wtedy trzeba zostać i trzymać się razem.
— Jennifer Greene
kyszz
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viayouaresonaive youaresonaive

March 13 2018

kyszz
8964 2fa4 390
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme
kyszz

March 09 2018

kyszz
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastylte stylte
kyszz
Reposted fromabsolem absolem viastylte stylte
9638 0f42 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viastylte stylte
kyszz
kyszz
4818 35d6 390
kyszz
kyszz
7247 f6dd 390
kyszz
7910 6470 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl