Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

kyszz
0586 b195 390
Reposted fromtoolong toolong viajanealicejones janealicejones
kyszz
5220 3022 390
kyszz
7083 70cc 390
Reposted fromstroschek stroschek viakerosine kerosine
kyszz
 
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
2414 051b 390
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viawszystkodupa wszystkodupa

May 15 2018

kyszz
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
5286 5125 390
kyszz
3503 cc31 390
kyszz
1598 d6c2 390
Reposted fromfriends friends viasomebunny somebunny
kyszz

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

May 11 2018

kyszz

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
kyszz
kyszz
9628 bf8d 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
kyszz
6801 fe8f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasomebunny somebunny
kyszz
4298 58c1 390
Reposted frommollim mollim viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
kyszz

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl