Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2019

kyszz
7510 d190 390
kyszz
kyszz
1704 dce4
Reposted fromteijakool teijakool viabeeth beeth
kyszz
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaupinthesky upinthesky
kyszz
2102 d99f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaupinthesky upinthesky
kyszz
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaupinthesky upinthesky
kyszz
Większość z nas jest mocno pokaleczona i obawia się, że jeżeli nie będziemy z całych sił ochraniać naszych blizn, to skaleczenia ujawnią się i obnażą nas, a to sprawia, iż zachowujemy się czujnie wobec innych.
— S. Vickers
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme

May 16 2019

kyszz
4986 ce2e 390
Reposted fromkarahippie karahippie
kyszz
7011 a364 390
Reposted fromhermina hermina viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
9033 7ecb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

May 01 2019

kyszz
6849 0719 390
Reposted fromhearted hearted viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
4423 1268 390
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Reposted fromkjn kjn viawszystkodupa wszystkodupa

March 01 2019

kyszz
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz.
kyszz
3586 9e35 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawszystkodupa wszystkodupa

February 28 2019

0644 569f 390
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl