Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

6096 9868 390
4698 5ad7 390
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
kyszz
kyszz
Jesteś słodką pułapką na wszystkie moje myśli - każdego ranka, gdy tylko otwieram oczy, od razu w ciebie wpadam. I wcale nie chcę się wydostać.
— Piotr Adamczyk
kyszz
2425 1186 390
Reposted fromzciach zciach viajanealicejones janealicejones
kyszz
kyszz
1916 0d0d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanealicejones janealicejones
kyszz
7598 2225 390
Reposted fromsavatage savatage viajanealicejones janealicejones
kyszz
3626 b0f1 390
Reposted fromsoay soay viabeeth beeth
kyszz
8595 38e0 390
kyszz

January 12 2018

kyszz

January 11 2018

kyszz
kyszz
kyszz
kyszz
2069 7caf 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
kyszz
kyszz
kyszz
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl