Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

2365 ea82 390
Reposted fromfreakish freakish viabeeth beeth
4065 8e07 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabeeth beeth
kyszz
8261 c58a 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabeeth beeth
kyszz
3423 0e8f 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viabeeth beeth
kyszz

April 21 2017

kyszz
5947 a6f4 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasensation sensation
kyszz
1408 09b5 390
Reposted fromsarazation sarazation viamacielsonator macielsonator
kyszz
1700 67df 390
Stare Bogaczowice, Poland
Reposted fromadzix69 adzix69 viajanealicejones janealicejones
kyszz
Snowdonia/Wales via Instagram
kyszz
kyszz
0018 6bcd 390
kyszz
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viasomebunny somebunny
kyszz
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny
kyszz
6379 6f84 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
6378 ed83 390

astralsilence:

Ian Curtis photographed by Rob Verhost

Reposted fromLittleJack LittleJack
kyszz
8857 06aa 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakerosine kerosine
5696 3fad 390
Reposted fromgruschenka gruschenka viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl