Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

kyszz
4613 5c95 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viafelicka felicka
kyszz
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatake-care take-care

June 04 2017

kyszz
kyszz
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
kyszz
8251 122e 390
Reposted fromhalpert halpert viaepidemic epidemic
kyszz
kyszz
kyszz
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatwice twice

June 03 2017

kyszz
6567 fd2a 390
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa

June 02 2017

kyszz
5358 6255 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaepidemic epidemic
kyszz
1772 44de 390
Reposted fromLinaa Linaa viawszystkodupa wszystkodupa

June 01 2017

kyszz

May 31 2017

8858 1c3d 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaepidemic epidemic
kyszz
kyszz
4056 d8c7 390
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl