Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

8726 47c3 390
kyszz

June 23 2017

7754 7e98 390
Reposted fromtwice twice viaonzuiver onzuiver
kyszz
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
kyszz
kyszz
8435 4627 390
Reposted fromtgs tgs viayouaresonaive youaresonaive
kyszz
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viayouaresonaive youaresonaive

June 22 2017

kyszz
3840 5824 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaolalaa olalaa
kyszz
2565 9074 390
Reposted fromlostness lostness viasalami salami
kyszz
2188 5242 390
kyszz
3143 0597 390
Reposted fromaniamy aniamy viafelicka felicka
kyszz
kyszz
7536 9ad1 390
kyszz
4653 e320 390
Reposted fromshakeme shakeme viashakeme shakeme
kyszz
7068 fd3d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme
kyszz
3742 6dac 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viashakeme shakeme

June 20 2017

kyszz
3457 e2bd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapinhead pinhead
kyszz
6867 a57b 390
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl