Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

kyszz
Przy niektórych oddycha się łatwiej
kyszz
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viayouaresonaive youaresonaive
kyszz
6006 bba2 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling viashakeme shakeme
kyszz
1771 430d 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabeeth beeth
kyszz
1765 ee9e 390
Uszugli

July 25 2017

kyszz
kyszz
7428 b2e0 390
Reposted fromkosia kosia viajanealicejones janealicejones
kyszz
5165 4323 390
kyszz
kyszz
5943 715a 390
Reposted frombanitka banitka viayouaresonaive youaresonaive
kyszz
5448 c0fb 390
Reposted fromhajskul hajskul viayouaresonaive youaresonaive
kyszz
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viayouaresonaive youaresonaive

July 23 2017

kyszz
kyszz
kyszz
kyszz
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
kyszz
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje

July 20 2017

6122 0608 390
Reposted frombackground background vianfading nfading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl