Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

kyszz
4076 961d 390
Reposted frommociumpanie mociumpanie viafelicka felicka
kyszz
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
2459 d401 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton - "Zapomniany ogród"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
0252 1ccc 390
Reposted fromqb qb viatwice twice
9805 b282 390
Reposted frombrumous brumous viatwice twice
kyszz
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme
kyszz
4076 961d 390
Reposted frommociumpanie mociumpanie viafelicka felicka
kyszz
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
2459 d401 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton - "Zapomniany ogród"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
0252 1ccc 390
Reposted fromqb qb viatwice twice
9805 b282 390
Reposted frombrumous brumous viatwice twice
kyszz
9805 b282 390
Reposted frombrumous brumous viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl