Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

kyszz
4076 961d 390
Reposted frommociumpanie mociumpanie viafelicka felicka
kyszz
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
2459 d401 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton - "Zapomniany ogród"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
0252 1ccc 390
Reposted fromqb qb viatwice twice
9805 b282 390
Reposted frombrumous brumous viatwice twice
kyszz
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme

July 25 2019

kyszz
7510 d190 390
kyszz
kyszz
1704 dce4
Reposted fromteijakool teijakool viabeeth beeth
kyszz
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaupinthesky upinthesky
kyszz
2102 d99f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaupinthesky upinthesky
kyszz
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaupinthesky upinthesky
kyszz
Większość z nas jest mocno pokaleczona i obawia się, że jeżeli nie będziemy z całych sił ochraniać naszych blizn, to skaleczenia ujawnią się i obnażą nas, a to sprawia, iż zachowujemy się czujnie wobec innych.
— S. Vickers
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl